ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรังษี สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ
หลักสูตรการจัดาการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

สื่อมัลติมีเดีย