ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรังษี สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ
หลักสูตรการจัดาการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

  • ประชาสัมพันธ์
  • อบรม / สัมนา
  • บทความ

สื่อมัลติมีเดีย