สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดสอนครั้งแรก ปีการศึกษา 2551 และมีการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2555