0A3A0666นส.กิ่งกาญจน์ บุญรังษี สาขาวิชาการจัดพืชสวนประดับ และนายศรายุทธ ปัดถาวะโร สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร จากผลงานนวัตกรรม "การใช้คลอรีนไดออกไซด์แก้ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตร่มเหลือง x ทีสตรอเบอรี่ชีทเค้ก (Bulbophyllum auratum x Bulb.Tee Strawberry Cheese Cake)" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชูเพ็ง เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในงานแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

สื่อมัลติมีเดีย